Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti EU Technology s.r.o.

I. Základné ustanovenia

1.1. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti EU Technology s.r.o. (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy o poskytnutí Služby, kedy na jednej strane je spoločnosť EU Technology s.r.o., Heydukova 1, 811 08  Bratislava, IČO: 46 793 364,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 112304/B, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty ako poskytovateľ (ďalej len „Poskytovateľ“) a na strane druhej je užívateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „Užívateľ“).

1.2. Užívateľom je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý využíva Služby Poskytovateľa

1.3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.4. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.5. Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.6. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie užívateľ v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov ak individuálna zmluva alebo tieto VOP neustanovujú inak.

1.7. Právne vzťahy poskytovateľa s užívateľom, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi poskytovateľom a užívateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

1.8. „Server” je súbor aplikácií, webového rozhrania a ďalšieho funkčne alebo technicky súvisiaceho hardware a software slúžiaceho pro zabezpečenie prístupu ku Službe zo strany Užívateľa a poskytovaniu Služby, a to hlavne prostredníctvom domén: eucloud.sk, eutechnology.sk; ďalej prostredníctvom aplikácie EU CLOUD

1.9. Služba poskytovaná Poskytovateľom na diaľku Užívateľovi počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou za odmenu na žiadosť Užívateľa spočívajúca najmä v ukladaniu obsahu informácií poskytnutých Užívateľom v zmysle § 3 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

1.10. Nahraný súbor znamená súbor, uložený (uploadovaný) Užívateľom na Server, ktorý je prístupný inému Užívateľovi iba za predpokladu, že ho dal zdieľať a inému Užívateľovi poskytol link (odkaz) na danný súbor a Užívateľovi, ktorý ho na Server uložil. Nahrané súbory sú Poskytovateľom uložené na úložnom priestore Serveru.

1.11. „Užívateľský obsah” predstavuje všetky informácie Užívateľom uložené alebo inak zaslané alebo umiestnené na Server, a to hlavne vo forme Nahraných súborov.

1.12. Registrácia predstavuje správne a úplné vyplnenie povinných registračných údajov, vyslovenie súhlasu s týmito Podmienkami a odoslaním registrácie v registračným okne Serveru.

1.13. Ponuka Poskytovateľa znamená aktuálnu a platne uverejnenou ponuku Služieb pre daného Užívateľa umiestnenú na Serveri.

1.14. Užívateľ podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok , podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
1.15. Užívateľ berie na vedomie, že zo vzťahu vzniknutému s poskytovateľom, mu nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších spoločností, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Zmluva o poskytnutí Služby

2.1. Návrhom na uzavretie zmluvy o poskytnutí Služby je odoslaná objednávka Služby Užívateľom spolu s vyplnením registračného formulára. Zmluva o poskytnutí Služby je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Poskytovateľa s návrhom Užívateľa. Uzatvorená zmluva o poskytnutí Služby sa riadi týmito VOP a Ponukou Poskytovateľa. Zmluva o poskytnutí Služby sa uzatvára na dobu určitú podľa odoslanej objednávky Služby.

2.2. Uzatvorením zmluvy o poskytnutí Služby Poskytovateľ umožňuje Užívateľovi využívať tieto Služby:

2.2.1. užívanie úložného priestoru pre Nahrané súbory, ich správu, opakované stiahnutie a zdieľanie  prostredníctvom elektronickej komunikačnej  siete –  internet; a

2.2.2. ďalšie služby dostupné na Serveru podľa tam uvedených podmienok.

2.3. Pre využívanie služieb podľa  čl. 2.1.1. a 2.1.2 VOP je povinná  registrácia Užívateľa. Užívateľ je povinný vyplniť údaje riadne, správne a úplne podľa registračného formulára.

2.4.Uzavretá zmluva je Poskytovateľom archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Užívateľ má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

2.5.Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Užívateľ používa.

III. Užívateľ & Rozsah poskytovaných Služieb

3.1 Užívateľ môže (v závislosti na aktuálnu Ponuku Poskytovateľa) využívať služieb:

3.1.1. nahrávanie súborov cez webové rozhraní Serveru, alebo prostredníctvom aplikácie EU CLOUD;

3.1.2. usporadúvanie (organizácia) vlastných Nahraných súborov v zložkách, ich presuny a vymazávanie cez webové rozhraní alebo aplikáciu;

3.1.3. využívanie partnerských programov.

IV. Práva a povinnosti Užívateľov

4.1. Užívateľ je povinný uvádzať pri registrácií pravdivé, aktuálne a  úplné údaje. V prípade, že sa objaví skutočnosť, že údaje nie sú pravdivé, vyhradzuje si právo zablokovať alebo zrušiť užívateľský účet Užívateľa.

4.2. Užívateľ je výlučne zodpovedný za Užívateľský obsah. Umiestnením Užívateľského obsahu na Server sa Užívateľ nezbavuje akéhokoľvek práva k Užívateľskému obsahu a je oprávnený s ním disponovať, ak neupravujú tieto VOP inak.

4.3. Umiestnením Nahraného súboru na Server splnomocňuje Užívateľ Poskytovateľa k automatizovanému spracovaniu a uloženiu príslušného Nahraného súboru, príp. jeho kópiu, na Serveri pre potreby záloh .

4.5. Poskytovateľ však neskúma obsah ani názov Nahraného súboru. S výnimkou poverenia/oprávnení uvedených v tomto článku VOP Užívateľ neudeľuje Poskytovateľovi žiadne oprávnenie/licenciu k užívaniu Nahraného súboru.

4.6. Užívateľ je povinný zabezpečiť súlad umiestnenia Nahraného súboru ako i iného Užívateľského obsahu na Server so Zásadami Užívateľského obsahu.

4.7. Užívateľ prehlasuje, že je oprávnený Užívateľský obsah nahrať na Server. Užívateľ berie na vedomie, že je plne zodpovedný za to, aby Užívateľský obsah, bol celkom v súlade s ust. čl. 4.6. VOP. Užívateľ sa zaväzuje odškodniť Poskytovateľovi akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne porušením týchto VOP zo strany Užívateľa.

4.9. Poskytovateľ neuskutočňuje žiadnu kontrolu oprávnenosti alebo neoprávnenosti ukladania Užívateľského obsahu Užívateľom. Zodpovednosť Poskytovateľa je vymedzená v čl. 5.2. týchto VOP.

4.10. Užívateľ nie je oprávnený sprístupniť svoje prihlasovacie údaje umožňujúci prístup na jeho užívateľský účet tretej osobe. V prípade, že Užívateľ tretej osobe takýto prístup umožní, nesie plnú zodpovednosť za prípadný vznik škody, ako keby sa zneužitia dopustil sám. V prípade, že sa Užívateľ dozvie alebo bude mať dôvodne podozrenie o zneužití svojho účtu (či neoprávnenému prístupu k nemu), je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Poskytovateľa. V prípade, že tuto skutočnosť Poskytovateľovi bezodkladne neoznámi, nesie plnú  zodpovednosť za prípadný vznik škody, ako by sa ho dopustil sám.

4.12. Užívateľovi Služba umožňuje službu zálohy informácii a/alebo dát počas 24 hodinového intervalu (dve spätné zálohy) Poskytovateľ nezaručuje, že akýkoľvek Užívateľský obsah, nebude poškodený, zmenený alebo odstránený. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu alebo akúkoľvek inú ujmu, spôsobenou stratou Užívateľského obsahu.

4.13. Užívateľské účty nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa bezodplatne alebo odplatne prevádzať, požičiavať, prenajímať, predávať ani akokoľvek inak trvale či dočasne scudzovať alebo poskytovať tretím osobám.

V. Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.1. Poskytovateľ žiadnym spôsobom nesleduje, neotvára ani neanalyzuje Užívateľský obsah. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo obmedzovať prístup Užívateľa podľa  týchto VOP.

5.2. Poskytovateľ zodpovedá (v súlade s ustanovením § 6 zákona) za obsah informácii uložených Užívateľom na Server iba vtedy, ak mohol  vzhľadom k predmetu svojej činnosti a okolnostiam a povahe prípadu vedieť, že obsah ukladaných informácii alebo konanie Užívateľa sú protiprávne, alebo preukázateľne nadobudol vedomosť  o protiprávnej povahe obsahu ukladaných informácii.

5.3. Poskytovateľ nie je  (v súlade s ustanovením § 6 zákona) povinný dohliadať na obsah ním prenášaných alebo ukladaných informácii, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúc na protiprávny obsah informácie.

5.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmazať, odstrániť, zneprístupniť alebo inak obmedziť dostupnosť akéhokoľvek Nahraného súboru, a to hlavne v prípade, že sa Poskytovateľ dozvie o protiprávnosti obsahu Nahraného súboru alebo o protiprávnosti konania Užívateľa alebo v prípade zrušenia účtu zo strany Užívateľa.

5.5. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tím, že Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom upraviť Server. Užívateľ ďalej berie na vedomie a súhlasí s tím, že tieto úpravy môžu mať vplyv na funkčnosť jednotlivých Služieb, prípadne tuto funkčnosť môžu i na určitý čas celkom vylúčiť. Užívateľovi nevzniká nárok na náhradu škôd plynúcich z tohoto obmedzenia alebo pozastavenia funkčnosti poskytovaných služieb spôsobených úpravami Serveru alebo Služieb.

VI. Zásady Užívateľského obsahu

6.1 Uloženie Užívateľského obsahu na Server, hlavne vo vzťahu k názvu a obsahu Nahraných súborov uložených Užívateľom na Server Poskytovateľa, , nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi a VOP, týmito Zásadami Užívateľského obsahu, ako i s právami a právom chránenými záujmami Poskytovateľa alebo tretích osôb.

6.2 Užívateľovi sa zakazuje  uložením Nahraných súborov na Server:

6.2.1. porušovať autorská práva, práva súvisiace s autorským právom, práva k ochrannej známke, obchodné meno, chránené označenie pôvodu alebo  priemyslová práva;

6.2.2. podnecovať k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie, náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, alebo verejne podnecuje k obmedzovaniu ich práv a slobôd;

6.2.3. podporovať nebo propagovať hnutie preukázateľne smerujúce k potlačeniu práv a slobôd človeka;

6.2.4. podnecovať k trestnému činu, k hromadnému neplneniu dôležitej povinnosti uloženej zákonom, alebo schvaľujúci trestný čin;

6.2.5. zobrazovať týranie zvieraťa;

6.2.6. porušovať zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti;

6.2.7. šíriť nevhodné či škodlivé súbory a/alebo informácie, hlavne víry, trojské kone, rootkity, backdoory, spyware, adware, alebo akýkoľvek iný malware;

6.2.8. šíriť súbory a/alebo informácie predstavujúci priami či nepriamy odkaz na obsah, ktorý nie je v súlade s požiadavkami týchto Zásad Užívateľského obsahu, hlavne linky URL, URI , trackery, torrents, a iné odkazy.

6.3. Užívateľ hlavne nesmie na Server ukladať súbory, ktoré:

6.3.1. predstavujú pornografické dielo, či iný obsah spôsobilý narušiť zdravý vývoj a/alebo mravnú výchovu neplnoletých osôb;

6.3.2. obsahujú pornografické diela zobrazujúce alebo inak využívajúce dieťa alebo osobu, ktorá  sa javí byť dieťaťom;

6.3.3. obsahujú pornografické diela, v ktorých sa prejavuje násilie či neúcta ku človeku, alebo ktoré popisujú, zobrazujú alebo inak znázorňujú pohlavní styk so zvieraťom.

6.4. Poskytovateľ si výslovne vyhradzuje právo využiť voči Užívateľovi, ktorý na Server uložil detskú pornografiu, všetky právne prostriedky, a to vrátane práv vyplývajúcich z týchto Podmienok a/alebo spoluprácu s orgány činnými v trestnom konaní za účelom identifikácie osôb podieľajúcich sa na šírení detskej pornografie.

VII. Následky porušenia VOP

7.1. V prípade, že Užívateľ poruší podmienky zmluvy o poskytovaní Služby, objednanej Služby, týchto VOP je Poskytovateľ oprávnený ďalšie užívanie Služieb zo strany Užívateľa:

7.2.1. obmedziť práva Užívateľa a/alebo rozsah Služieb poskytovaných Užívateľovi (napríklad, mimo iné, neumožniť ukladanie (upload) akéhokoľvek súboru); a/ alebo

7.2.2. podmieniť ďalšie užívanie Služieb zo strany Užívateľa prehlásením o právnej bezúhonnosti akéhokoľvek Užívateľského obsahu, ktorý Užívateľ umiestnil na Server); a/alebo

7.3.2. účet Užívateľa bez náhrady zablokovať či zrušiť, tj. odstúpiť od zmluvy o poskytovaní Služieb podľa týchto VOP. Užívateľ berie na vedomie, že zablokovaním alebo zrušením účtu stráca akúkoľvek náhradu zaplatenej odmeny spojenej s týmto účtom.

7.4. Užívateľ, ktorému bol účet Užívateľa zablokovaný nebo zrušený, nie je oprávnený naďalej užívať Služby, a to ani pod odlišným účtom.

VIII.  Zodpovednosť za škodu

8.1. Poskytovateľ Užívateľovi nezodpovedá za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu  či škodu, ktorá Užívateľovi vznikne v súvislosti s používaním Serveru, Služieb či akéhokoľvek Užívateľského Obsahu. Poskytovateľ voči Užívateľovi hlavne nezodpovedá za:

8.1.1. nefunkčnosť, nedostupnosť či špatnú dostupnosť či funkčnosť alebo rýchlosť akejkoľvek Služby;

8.1.2. stratu, neuloženie nebo poškodenia akéhokoľvek Užívateľského obsahu, vrátane Nahraných súborov.

IX.  Platobné podmienky

9.1. Poskytovateľ akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

9.1.1. platba vopred bankovým prevodom,

9.1.2. platba cez internetové rozhranie platobného systému BESTERON,

9.1.3. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),

9.2 Oprávnenie poskytnúť Službu zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom Poskytovateľa, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

9.3 Fakturačné údaje Užívateľa nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

X. Dodacie podmienky

10.1. Poskytovateľ zabezpečuje dodanie služby prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete internet. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému, Poskytovateľa nenesie zodpovednosť za obmedzené poskytnutie Služby, ustanovenie bodu 5.5. týchto VOP tým nie je dotknuté.

XI. Odstúpenie od zmluvy

11.1. Užívateľ zaslaním objednávky Služby berie na vedomie a súhlasí, že so začatím poskytovania Služby Poskytovateľom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 a nasl. zák. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od zmluvy.

11.2. Užívateľ zaslaním objednávky Služby  vyhlasuje, že o tom bol riadne poučený o možnosti so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 4 ods. 6 písm. a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.3. Pred úplným poskytnutím Služby je Užívateľ oprávnený odstúpiť na základe písomne doručeného oznámenia Poskytovateľovi. Užívateľovi je povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

XII. Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov

12.1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade služby registrácie domény tiež dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

12.2. Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa bodu 13.1. týchto VOP dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

12.3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.

12.4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

12.5. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.

12.6. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

12.7. Poskytovateľ v súlade s § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

 1. Identifikačné údaje Poskytovateľa: EU Technology s.r.o., Heydukova 1, 811 08 Bratislava, IČO 46793364, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.57175/L;
 2. Účel spracúvania osobných údajov je uvedený v bode 13.1. tohto článku;
 3. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 13.1. tohto článku;
 4. Užívateľ ako dotknutá osoba je oprávnená požadovať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby (za Poskytovateľa), ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby (za Poskytovateľa) hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná; oprávnená osoba (Poskytovateľ) je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť.
 5. Poučenie o dobrovoľnosti: Poskytovateľ týmto poskytuje Užívateľovi poučenie, že osobné údaje sa poskytujú dobrovoľne na základe súhlasu Užívateľa ako dotknutej osoby. Čas platnosti súhlasu je na dobu neurčitú, a to do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

12.8. Poučenie o právach dotknutej osoby – Užívateľa:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Užívateľ) má v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Poskytovateľa vyžadovať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Poskytovateľa namietať voči
  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.
 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Poskytovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Poskytovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Poskytovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Poskytovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Poskytovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Poskytovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Poskytovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Poskytovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Poskytovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Poskytovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu.
 7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

12.9. Poskytnutie informácií dotknutej osobe

 1. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 Zákona o ochrane osobných údajov vybaví Poskytovateľ bezplatne.
 2. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov vybaví Poskytovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 3. Poskytovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

12.10. Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby
Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1. Tieto VOP a vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa  riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade súdneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Užívateľom je príslušný súd I. stupňa.

13.2. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Verzia Slovenského jazyka VOP je záväzná a prípadné ďalšie jazykové verzie týchto VOP  sú vytvorené pre informačné účely..

13.3. Akákoľvek komunikácia medzi Užívateľom a Poskytovateľom prebieha elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

13.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť znenie VOP. Zmeny VOP nadobúdajú účinnosť ku dni, ktorý Poskytovateľ určí, s tím, že vo vzťahu ku každému jednotlivému Užívateľovi zmeny nadobúdajú účinnosť iba, ak Užívateľ so  zmenou VOP  prejaví súhlas. Za prejavenie súhlasu zo strany Užívateľa  sa považuje pokračovanie vo využívaní Služieb Poskytovateľa zo strany Užívateľa i po dátume určenom Poskytovateľom ako dátum účinnosti zmien VOP.

13.5. Ak by akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných ustanovení týchto VOP a takáto neplatnosť nebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť a vymáhateľnosť  ostatných ustanovení týchto VOP. Poskytovateľ v takom prípade nahradí takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia iným ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere odpovedať obsahu pôvodného ustanovenia.